Föreningsstadgar 2018

PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Föreningen Dansfabriken Ängelholm
Org nr 839400-9347

PROGRAMFÖRKLARING
Föreningen Dansfabriken Ängelholm (DF) ska samla barn och ungdomar i självständigt organiserad verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.

DF vill ge alla möjlighet att efter eget intresse uppleva tillfredsställelsen av idrottslig verksamhet genom dans och eget skapande (koreografi) i föreningsanda. Härigenom stärks fysisk och psykisk hälsa.

DF är en organisation för och med barn- och ungdomar men uppmuntrar samtidigt till möten över generationsgränser.

Genom sina arbetsformer ger DF barn och ungdomar möjlighet att påverka verksamhetens inriktning som drivs enligt demokratiska principer. Föreningen vilar på en värdegrund om alla människors lika värde. (Se även ”Manifest”)

DF är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Det centrala i all verksamhet är att ge barn och unga en utvecklande fritid som kan leda till varaktiga intressen och ta vara på enskilda initiativ.

DF ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell mångfald nås.

De grundläggande målen uppnås genom:
att samla barn och ungdomar för en meningsfull idrottssysselsättning på fritiden,
att medlemmarna tar och känner ansvar för verksamheten och därigenom intresseras för föreningsliv och demokratiska arbetsformer,
att stimulera ungdomsutbyte och kontakter med andra organisationer inom och utom landet,
att motverka alla former av drogmissbruk så väl som tobak och alkohol,
att motverka alla former av mobbning och våld samt
att verka utan partipolitiska eller religiösa bindningar.

Föreningsstadgar

§ 1 Ändamål

Föreningen Dansfabriken Ängelholm (nedan kallat DF) har till uppgift att bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska Gymnastikförbundets stadgar.

§ 2 Stadgar

För ändring av föreningens antagna stadgar krävs beslut av DF årsmötes-stämma med minst 2/3 majoritet.

Tolkningstvist rörande stadgar avgörs av föreningsstyrelsen eller Svenska Gymnastikförbundet.

§ 4 Medlem

Medlem är den som är ansluten till DF efter godkänd betald medlemsavgift (f n 100 kr, betalas en gång per år). Medlemmen har under kalenderåret aktivt tagit ställning för ett medlemskap i DF genom att ha betalat medlemsavgift.

Föreningens årsmöte beslutar om medlemsavgiften. Medlem som skadar föreningens anseende eller inte rättar sig efter föreningens programförklaring och stadgar kan uteslutas av föreningsstyrelsen. Medlem har rätt att få sitt medlemskap prövat av årsmötesstämman. Alla medlemmar som betalat medlemsavgift eller som på annat sätt registrerats som medlem senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt vid föreningens årsmöte.

§ 5 Årsmöte
Mom. 1
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötesstämman. Årsmötet är det möte då alla medlemmar kan påverka föreningens verksamhet. Beslut tagna på årsmötet ska följas av föreningsstyrelsen.

Mom. 2
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång. Årsmötet ska kalla alla medlemmar och berört distrikt till årsmöte minst tre (3) veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga och även skickas till styrelseledamöter och distrikt minst sju (7) dagar före årsmötet.

Mom. 3
Extra årsmöte ska hållas om föreningsstyrelsen ser behov eller om minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver det. Extra årsmöte ska kallas till minst två (2) veckor före mötet. Vid mötet behandlas bara de frågor som angetts i kallelsen.

Mom. 4
Vid föreningens ordinarie årsmöte ska följande behandlas:

a Val av ordförande att leda mötet
b Val av två (2) justerare, som också är rösträknare
c Val av sekreterare för mötet
d Övriga frågor att ta upp under mötet
e Fastställande av dagordningen
f Justering av röstlängd
g Godkännande att inbjudan till mötet gått ut i tid
h Styrelsens verksamhetsberättelse
i Revisorernas berättelse
j Fastställande av balansräkning
k Disposition av överskott eller täckande av underskott
l Styrelsens ansvarsfrihet
m Förslag från styrelsen (propositioner)
n Förslag från medlemmar (motioner)
o Beslut om antal ledamöter som ska ingå i styrelsen
p Val av föreningsordförande (ett år)
q Val av vice föreningsordförande (ett år)
r Val av minst tre (3) högst åtta (8) ledamöter till föreningsstyrelsen (ett år). Högst 1⁄4 av föreningsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom föreningen.
s Val av minst en (1) myndig revisor och suppleant för denne.
t Val av valberedning om minst två (2) ledamöter, varav en (1) sammankallande
u Val av ev ombud och suppleanter till andra stämmor
v Val av ev ombud till andra organisationers årsmöten
x Beslut om medlemsavgift för nästa verksamhetsår
z Övriga frågor som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling under punkt d

Mom. 5
Vid all röstning har varje närvarande medlem en röst. Inga röstfullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval om det finns mer än ett (1) förslag. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. Styrelsens ledamöter får inte delta i röstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

§ 6 Propositioner
Propositioner ska finnas tillgängliga och även skickas till styrelseledamöter minst sju (7) dagar före årsmötet.

§ 7 Motioner
Enskild medlem har rätt att lämna in motion till årsmötet. Motionen ska lämnas till föreningsstyrelsen minst två (2) veckor före årsmötet.

§ 8 Föreningsstyrelse
Mom. 1
Föreningsstyrelsen leder föreningen mellan årsmötena. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Föreningsstyrelsen ska bestå av föreningsordförande, vice föreningsordförande och minst tre övriga ledamöter. Vid sammansättning av föreningsstyrelse ska föreningen eftersträva att jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell mångfald nås. Ledamot i föreningsstyrelse ska vara medlem i DF.

Mom. 2
Ledamot får inte delta i beslut som rör honom/henne personligen.
Ledande föreningsadministratör är ständigt adjungerad och kan även väljas in som ordinarie ledamot.

Mom. 3
Föreningsstyrelsens uppgifter: DF har även anställt en verksamhetsansvarig för att stödja styrelsen i arbetet. Se ”Befattningsbeskrivning Verksamhetsansvarig” för mer information.

att verkställa beslut fattade av årsmötet,
att senast två (2) veckor efter ordinarie årsmöte hålla ett konstituerande möte,
att planera, forma och utveckla föreningens verksamhet på ett bra sätt,
att stödja medlemmarna inom föreningens verksamhet,
att vid behov ansvara för rekrytering av ledare till föreningens verksamhet,
att ansvara för utbildning av medlemmar, ledare, förtroendevalda och administratörer,
att vid behov tillsätta och vara uppdragsgivare till ledande administratörer och övrig personal,
att arkivera dokumentation och förvalta föreningens egendom,
att skaffa medel för verksamheten: ansöka om kommunbidrag och andra för föreningen aktuella bidrag,
att upprätta verksamhetsplan och budget för föreningen,
att följa statliga och kommunala bidragsregler för barn- och ungdoms aktiviteter,
att följa anvisningar från förbunds- och distriktsstyrelse och rapportera föreningsverksamhet enligt anvisningar,
att löpande hålla medlemmarna uppdaterade om aktuell information från förbund och distrikt och att protokollföra föreningens möten.

Mom. 4
Föreningsstyrelsen bör sammanträda minst fyra (4) gånger per år. Föreningsstyrelse är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 9 Revisorer och revision
Till revisorer får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med styrelsens ledamöter och/eller föreningens ledande administratörer. Minst en (1) myndig revisor och personlig suppleant för denna ska väljas.

Revision ska ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för DF i enlighet med Svenska Gymnastikförbundet.

§ 10 Valberedning
Valberedning bestående av minst två (2) personer väljs av årsmötet. Vid sammansättning av föreningsstyrelse ska valberedningen eftersträva att jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell mångfald nås.

§ 11 Upplösning
Vid upplösning tillfaller föreningens egendom Distriktet eller Förbundet. Om föreningen beslutat att verksamheten ska vila, eller om verksamheten av annat skäl upphör överlåts förvaltningen av föreningens tillgångar omgående till distriktet. Upplösning av förening kan inte ske utan ett årsmötesbeslut där minst 2/3 majoritet krävs. Vid upplösning av förening ska detta beslutats om vid föreningens årsmöte/extra årsmöte. Planerad upplösning av föreningen ska anmälas till distrikt och/ eller förbund senast en månad före föreningens planerade årsmöte/extra årsmöte.

§12 Utträde
Vid utträde ur gällande förbund ska detta beslutats om vid föreningens årsmöte/extra årsmöte, det kan inte ske utan ett årsmötesbeslut där minst 2/3 majoritet krävs. Planerat utträde från Förbundet ska anmälas till distrikt och/eller förbund senast en månad före föreningens planerade årsmöte/extra årsmöte.