Årsmöte 23 mars 2024

Föreningsstyrelsen kallar härmed till årsmöte 2024:

Lör den 23 mars kl 10:00 – ca 11:30 (därefter lunch för dem som önskar)

OSA senast den 20/3 till info@dansfabriken.org så att vi kan beräkna fika/mat.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
* Styrelsens förslag: Uppdatering av föreningsstadgar enl Riksidrottsförbundets modell. Se bifogad fil.

12. Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  En (1) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)  Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.