Mobbnings & utslagningspolicy

Mobbning och utslagningspolicy Föreningen Dansfabriken Ängelholm

Föreningen Dansfabriken Ängelholm är en stor förening med 800+ medlemmar. Det är viktigt för oss att våra medlemmar trivs, utvecklas och mår bra (se även Manifest). Vi vill föregå med gott exempel och har därför tillsammans diskuterat fram olika riktlinjer och ställningstagande för vad som gäller för mobbning och utslagning.

Nedan följer de regler vi tillsammans vill följa:

Föreningens definition av mobbning och utslagning
Med mobbning och utslagning avser föreningen situationer där deltagare, medlemmar eller gäster till föreningen av någon anledning hamnar utanför gruppen och utsätts för mobbning, våld eller annan kränkande behandling.

Mål och strategi
Föreningens verksamhet har nolltolerans mot mobbning och utslagning och går med mottot ”alla är med på sina villkor”. Medlemmar i föreningen ska känna sig välkomna, trygga och respekterade.

Grundregler
Vi har nolltolerans mot mobbning och utslagning i verksamheten. Våra ledare och medlemmar ansvarar för att på bästa sätt hjälpa till att avvärja mobbning och stötta den utsatte samt informera föräldrar vid förekomst.

En föreningsmedlem som mobbar eller kränker annan får hjälp med att ändra sitt sätt och beteende.

Genomförande
* Alla föreningens medlemmar, ledare och föräldrar skall vara välinformerade om föreningens policys.
* Alla ledare skriver under ett avtal som bekräftar att de har tagit del av policys och verksamhetsansvarig jobbar löpande med utbildning och information kring ämnena under verksamhetsårets gång.
* Vi pratar med varandra – inte om varandra.
* Vi ska genom våra ledare i ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling påverka barn och vuxnas attityder till samt öka kunskapen om hur man förhindrar och förebygger mobbning och annan kränkande behandling.
* Ledarna tar ansvar för sitt ledarskap genom att alltid dela in elever i par, grupper osv. Ingen ska riskera att inte bli vald, föreningens värdegrund bygger på allas lika värde.
* Tendenser till mobbning, våld och annan kränkande behandling ska omedelbart och aktivt bearbetas.
* Ledarna i vår förening har en skyldighet att lyfta fram dessa frågor i sina grupper så att eleverna vet vilka riktlinjer som finns. Styrelsen och verksamhetsansvarig lyfter fram dessa frågor på t ex årsmöten, gemensamma träffar, informationsmöten och inför sponsorer.

 • Föreningens mobbning och utslagnings policy finns även på hemsidan så att alla får tillgång till den: www.dansfabriken.org/policys
 • Handlingsplan
  Vid misstanke om mobbning ska lämpliga åtgärder vidtas, såsom personligt samtal eller gruppsamtal och föräldrakontakt. Om fördjupade samtal inte har någon effekt kan även en avstängning bli aktuell som en sista åtgärd. Det beslutas i sådana fall av verksamhetsansvarig och styrelsen.
 • Det viktigaste är att det finns ett gemensamt förhållningssätt som alla är införstådda med och tillämpar. Ensam kan man inte effektivt bekämpa mobbning men med gemensamma krafter går det! 
 • Ängelholm 2017-02-26
  Sofie Hofvendahl
  Verksamhetsansvarig
  info@dansfabriken.org