Föreningsstadgar 2023

PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR

för Föreningen Dansfabriken Ängelholm
Org nr 839400-9347

PROGRAMFÖRKLARING
Föreningen Dansfabriken Ängelholm (DF) ska samla barn och ungdomar i självständigt organiserad verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.

DF vill ge alla möjlighet att efter eget intresse uppleva tillfredsställelsen av idrottslig verksamhet genom dans och eget skapande (koreografi) i föreningsanda. Härigenom stärks fysisk och psykisk hälsa.

DF är en organisation för och med barn- och ungdomar men uppmuntrar samtidigt till möten över generationsgränser.

Genom sina arbetsformer ger DF barn och ungdomar möjlighet att påverka verksamhetens inriktning som drivs enligt demokratiska principer. Föreningen vilar på en värdegrund om alla människors lika värde. (Se även ”Manifest”)

DF är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Det centrala i all verksamhet är att ge barn och unga en utvecklande fritid som kan leda till varaktiga intressen och ta vara på enskilda initiativ.

DF ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell mångfald nås.

De grundläggande målen uppnås genom:
att
samla barn och ungdomar för en meningsfull idrottssysselsättning på fritiden,
att medlemmarna tar och känner ansvar för verksamheten och därigenom intresseras för föreningsliv och demokratiska arbetsformer,
att stimulera ungdomsutbyte och kontakter med andra organisationer inom och utom landet,
att motverka alla former av drogmissbruk så väl som tobak och alkohol,
att motverka alla former av mobbning och våld och
att verka utan partipolitiska eller religiösa bindningar.

Föreningsstadgar 2023